Política de privacitat

Política de protecció de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: COMARBI CLASSIC SL (en endavant COMARBI)

NIF: B55145403

Direcció postal: Camí de Fornells, 20 – Polígon Industrial Les Ferreries, 17459 – Campllong (Girona)

Telèfon: 972 46 44 27

Adreça electrònica: info@comarbi.com

Pàgina web: www.comarbi.com

Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, volum 3062, llibre 0, foli 85, full GI-59229, inscripció 1.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Contacte: es tracten dades de les persones que contacten amb nosaltres mitjançant correu electrònic, formularis habilitats al lloc web o telefònicament. Aquestes dades només s’utilitzen per atendre les consultes.  

Prestació de serveis a clients: es tracten les dades imprescindibles dels nostres clients que es generen com a resultat de la relació contractual, amb finalitats de poder prestar els serveis que s’ofereixen, gestió comptable i administrativa, facturació i comunicació relacionada amb el servei prestat. Aquesta relació contractual comporta haver d’incorporar dades a la comptabilitat, facturació o informació a l’administració tributària.

Gestió de proveïdors: es tracten dades dels proveïdors dels quals obtenim béns i/o serveis, amb finalitats de manteniment i seguiment de la relació contractual, gestió administrativa i comptable i abonament de factures.   

Enviament d’informació: mentre existeix relació contractual amb els nostres clients, utilitzem dades dels nostres clients i proveïdors per comunicar informació pròpia d’aquestes relacions, que podrà incloure circumstancialment, en el cas dels clients, referències dels nostres serveis de forma general o específicament, segons les necessitats del client.    

Videovigilància: COMARBI disposa d’un sistema de videovigilància a les seves instal·lacions amb finalitat de preservar la seguretat dels béns, personal i instal·lacions. A l’accés a les nostres instal·lacions s’informa de l’existència de càmeres mitjançant rètols homologats.

Les dades no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que puguin afectar sobre ells.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Consentiment de la persona interessada. Seria el cas de les persones que contacten amb nosaltres per obtenir informació dels nostres serveis.  

Relació precontractual. Seria el cas de les dades obtingudes de possibles clients o proveïdors, amb els que es pot tenir una relació prèvia de la relació contractual, com l’estudi o petició de pressupostos.  

Relació contractual. Seria el cas de les relacions amb els clients i proveïdors i totes les actuacions i usos que se’n deriven d’aquestes relacions.

Obligacions legals. Seria el cas de les comunicacions a l’Administració Tributària, que venen establertes per normes que regulen les relacions comercials. També seria el cas de les comunicacions a òrgans judicials o cossos i forces de seguretat per complir amb l’obligació de col·laboració.

Preservació dels interessos legítims de l’empresa. Seria el cas de les imatges obtingudes del sistema de videovigilància que es tracten per preservar les instal·lacions, béns i personal de l’empresa.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es limita el temps de conservació de les dades. Per tant, només es conserven mentre siguin necessari per justificar la finalitat objecte del seu tractament.  

Existeixen casos, com informació de naturalesa comptable, que la normativa fiscal obliga a conservar fins que hagin prescrit les responsabilitats en aquesta matèria.

Les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada es conserven mentre la persona no revoqui el consentiment que justifica el tractament que se’n fa per part de l’empresa.

En el cas de les imatges obtingudes del sistema de videovigilància,  es conserven durant un mes des de la captació de la imatge. En cas que existeixi un incident que ho justifiqui, les imatges es conserven el temps necessari a disposició dels òrgans judicials o cossos i forces de seguretat.  

COMUNICACIONS O CESSIONS DE DADES

Únicament es comuniquen dades a administracions públiques o poders públics i sempre en compliment d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients, les dades es comuniquen a entitats bancàries, si escau. En casos justificats, es poden comunicar dades a cossos i forces de seguretat o a òrgans judicials.

No es realitzen transferències internacionals (fora de la Unió Europea).

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones de les quals tracten les seves dades, poden sol·licitar l’exercici dels drets següents:  

  • Dret a saber si es tracten: permet saber a una persona, en primer lloc, si es tracten les seves dades personals, independentment de si ha existit relació prèvia o no.  
  • Dret d’accés: permet conèixer quines dades es tracten, la finalitat del tractament, les comunicacions (si se’n fan), obtenir còpia o saber el termini previst de conservació.  
  • Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplertes que siguin objecte de tractament per la nostra part.  
  • Dret de supressió: existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per les finalitats que van motivar la seva recollida i justificaven el tractament.
  • Dret de limitació del tractament: també es reconeix, en algunes circumstàncies, el dret a demanar la limitació del tractament de les dades que es tracten. En aquest cas, les dades deixaran de ser tractades per la nostra part i només es conservarien per a l’exercici o la defensa de reclamacions.  
  • Dret de portabilitat de les dades: permet demanar que es proporcionin les dades en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, si així ho decideix l’interessat.  
  • Dret d’oposició: si una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, es deixaran de tractar les seves dades en la mesura o grau que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.  
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi o pugui afectar significativament la llibertat i drets de l’interessat.

Aquests drets es poden exercir a COMARBI CLASSIC SL dirigint un escrit a la direcció postal Camí de Fornells, 20 – Polígon Industrial Les Ferreries (17459 – Campllong) o un escrit de correu electrònic a info@comarbi.com, indicant en tots els casos “COMARBI. PROTECCIÓN DE DATOS”.

Així mateix, els interessats també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control competent) si consideren que no s’ha atès correctament l’exercici dels drets o que es puguin haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de les seves dades, a través de la seva seu electrònica (www.aepd.es).